Arduino на армянском

Լայն իմպուլսային մոդուլացիա - Դաս 10Դաս 10 – ի ժամանակ կծանթանանք լայն իմպուլսային մոդուլացիաի հետ:

   

Դաս 11- ի ընթացքում Ձեզ կծանոթացնեմ Արդուինոյի անալոգային մուտքերի հետ:

   

Դաս 12 ի ժամանակ կսովորենք՝ թե ինչպես միացնել LCD 1502 - դիսպլեյը՝ HD44780 չիպի բազայի վրա Արդուինոյին:

   

Դաս 13-ի ժամանակ կսովորինք՝ թե ինչպես միացնել ռեալ ժամանակի մոդուլը՝ DS3231-ը Արդուինոյին: Արդյունքը կնայենք LCD դիսպլեյի վրա:

   

Դաս 14-ի ընթացքում կծանոթանանք DS18B20 ջերմաստիճանի, DHT11 ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության և BMP085 (GY-68) մթնոլորտային ճնշման տվիչների հետ, կհավաքենք օդերեվութաբանական կայան:

   

Դաս 15-ի ժամանակ կսովորենք՝ թե ինչպես միացնել սերվոշարժիչը:

   

Страница 2 из 2